Regulamin

 • Okres trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń rozwojowych danego dziecka, co stwierdza się po diagnozie dziecka. Pisemną opinię potwierdzającą diagnozę terapeuta zobowiązany jest przekazać rodzicowi w terminie 21 dni od wykonania badań. 
 • Każde zajęcia terapeutyczne mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka.
  W celu rozpoczęcia regularnej terapii konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu osobiście lub  telefonicznie.
 • Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem trwają 50 min.- prosimy o punktualne odbieranie dzieci z zajęć.
 • Na zajęcia należy przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tak, aby mogły się one rozpocząć punktualnie.
 • W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużane.
 • Konsultacje z rodzicami i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzamy na początku lub na końcu sesji. Możliwe jest także dodatkowe, dłuższe spotkanie(po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu wyjaśnienia wszelkich dylematów związanych z terapią dziecka
 • Opłaty za zajęcia można dokonywać: 
 1. Za każde zajęcia każdorazowo gotówką na miejscu w sekretariacie – opcja dostępna dla wszystkich pacjentów
 2. Do 10 dnia kolejnego miesiąca gotówką lub przelewem, na podstawie wystawionej przez Gabinet faktury opcja dostępna dla pacjentów, którzy z złożą w Gabinecie wniosek o rozliczenie miesięczne.  
 • Faktury wystawiane zostają do dnia 10 każdego miesiąca i można je odebrać osobiście w Gabinecie,
  ul. Jerzmanowskiego 37 Kraków.  Na wyraźne życzenie klienta można otrzymać skan faktury na adres e-mail
 • Nie dokonanie płatności w przewidzianym terminie skutkuje natychmiastowym zwieszeniem terapii dziecka aż do czasu uregulowania zaległości.
 • Rodzic może nieodpłatnie odwołać jedne zajęcia w miesiącu (rodzice dzieci uczęszczających
  na zajęcia 2 razy w tygodniu do jednego terapeuty, mogą odwołać w ten sposób 2 spotkania w miesiącu, etc.) Za każdą kolejną nieobecność dziecka na zajęciach rodzic płaci pełną kwotę przewidzianą za zajęcia.
 • Przez odwołanie zajęć rozumie się telefoniczne zgłoszenie do sekretariatu lub terapeuty nieobecności  dziecka nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem terapii.
  O dłuższych nieobecnościach (przewlekła choroba, wyjazd) prosimy informować jak najwcześniej, gdyż daje to możliwość wyznaczenia terminu zastępczego dla innego dziecka .
 • Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty nie będzie pobierana opłata. Na prośbę rodzica będzie można wyznaczyć inny termin zajęć. Terapeuta odwołując zajęcia również powiadamia o tym rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia odwołania zajęć. Terapeuta proponuje 2 terminy do swobodnego wyboru przez opiekuna dziecka.
 • W przypadku 50% nieobecności dziecka na zajęciach w miesiącu, terapeuta może rozwiązać umowę o współpracy, gdyż efektywność terapii wymaga systematycznego uczestnictwa  w zajęciach.
 • Na zajęcia dla dziecka wskazany jest wygodny strój sportowy oraz buty na zmianę
 • Rodzic dziecka jest zobligowany do powiadomienia terapeuty o ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych lekach i chorobach współistniejących - na piśmie lub ustnie .
 • W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 • Opiekunowie mają prawo do przebywania z dzieckiem na zajęciach terapeutycznych.
 • Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 • Warunkiem rozpoczęcia terapii dziecka jest wypełnienie oraz złożenie w sekretariacie dokumentów