Lato w mieście – Wakacyjny TUS

                                                                                                                            
 
REGULAMIN POŁKOLONII
„Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami
– Wakacyjny TUS”
„Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa”
1.      Uczestnikami półkolonii są dzieci z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami relacji społecznych w wieku 7 -13 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczeniem o niepełnosprawności.
2.      W wypoczynku „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” mogą wziąć udział z niepełnosprawnością w wieku 7-13 lat, które mają możliwość przebywania bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego, pod opieką zapewnioną przez Organizatorów i brać udział w półkolonii.
3.      Półkolonie odbywają się w dwóch tygodniowych turnusach w dniach: I.              od 27.06 do 01.07.2022, w godz. 08.00 – 16.00.
II.           od 04.07 do 08.07.2022, w godz. 08.00 – 16.00.
4.      Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkolonii jest poprawna rejestracja i złożenie wymaganych dokumentów w biurze Fundacji.
5.      W turnusach jest ograniczone liczba miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
7.      W trakcie trwania półkolonii Organizator może wprowadzić ewentualne zmiany w „planie zajęć” o których jest zobowiązany poinformować mailowo lub telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej.
8.      Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później, ale fakt ten należy ustalić każdorazowo z Kierownikiem półkolonii telefonicznie lub osobiście.
9.      Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dowodem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic/Opiekun informuje telefonicznie Kierownika Półkolonii.
10.   Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
12.   Uczestnicy turnusu zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń wychowawców, terapeutów i do przestrzegania zasad BHP i P. Poż.

Udostępnij