SZKOŁA DLA RODZICÓW

Warsztaty umiejętności rodzicielskich to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Głównym celem  jest wsparcie rodziców i opiekunów w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztat pomaga  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspiera  rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych. Wspomaga w  budowaniu klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Dorośli mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych. Uczą się jak nawiązywać efektywną współpracę z dzieckiem.  Kształtują umiejętności modyfikowania nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy. Przygotowują się do prawidłowego rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej dziecka.

Otrzymują wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom  w rozwoju pozytywnego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności.  

Warsztaty pomagają dorosłym w wyrażaniu oczekiwań i stawiania bezpiecznych granic w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

Cel  zajęć: 
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Tematy poszczególnych warsztatów:

 1. Modele wychowawcze i Nasze style wychowania
 2. Moje zasoby rodzicielskie. Jaki są Zasoby rodzica a jakie zasoby dziecka
 3. Uczucia: rodzaje emocji, uczuć; wyrażanie i rozpoznawanie. Rodzaje reakcji na stany emocjonalne; jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi emocjami.
 4. Granice. Wyznaczanie granic, chronienie granic, przekraczanie granic
 5. Jak działają kary, jak działa pochwała?
 6. Jak zachęcać dzieci do współpracy. Motywowanie dziecka do wprowadzenia zmian
 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów oparte na metodzie „porozumienia bez przemocy”
 8. Sposoby na rozpoznawanie i uwalnianie dziecka od grania ról w domu i w szkole
 9. Funkcja zabawy w rozwoju dziecka
 10. Bajkoterapia jako forma terapii redukująca lęki u dzieci

Warsztaty zaczynają się w pażdzierniku i trwają do grudnia – cena cyklu 8 spotkań 300 zł/osoba