FUNDACJA "PO STRONIE DZIECKA"
Nasze projekty

STATUT FUNDACJI

Rozdział I     

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „PO STRONIE DZIECKA”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:

– Katarzynę Morajdę

– Agnieszkę Janiec

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A Nr 5474/2016 sporządzonym przed Notariuszem Anną Składzień w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,
w dniu 19.12.2016 r.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 5.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6.

Celami Fundacji są:

 1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 4. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 5. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 6. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 7. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
 8. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. Działalności charytatywnej;
 10. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 11. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 12. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. Promocji i organizacji wolontariatu;

 

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie i nieodpłatnie poprzez:

 1. Prowadzenie różnych form terapii (pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapii, logopedycznej, rehabilitacji, dogoterapii, hipoterapii itp.) dla dzieci oraz osób dorosłych.
 2. Prowadzenie wszechstronnej diagnozy dziecka oraz jego rodziny, wydawanie opinii, orzeczeń.
 3. Prowadzenie wyjazdowych formy terapii, rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),
 4. Propagowanie leczenia medycznego i biomedycznego, współpraca z placówkami medycznymi w kraju i za granicą.
 5. Zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego, pomocy terapeutycznych wyposażenia gabinetów terapeutycznych.
 6. Prowadzenie punktu konsultacyjnego i diagnostycznego dla rodziców, opiekunów
  i nauczycieli.
 7. Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej.
 8. Organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków dydaktycznych i szkoleniowych.
 9. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności placówek oświatowych i opiekuńczych.
 10. Promocja i prowadzenie alternatywnych form edukacyjnych, wychowania i opieki nad dziećmi.
 11. Finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, poszerzanie
  i pogłębianie kwalifikacji kadry.
 12. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, spotkań i wyjazdów oraz innych form przekazywania wiedzy.
 13. Prowadzenie biblioteki, organizowanie i finansowanie wystaw, festiwali i przedstawień teatralnych.
 14. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych.
 15. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej; tworzenie i utrzymywanie własnych ośrodków naukowych i badawczych.
 16. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków psychoterapeutycznych
  i konsultacyjno-informacyjnych, świetlic terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 17. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących.
 18. Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących.
 19. Organizowanie zbiorek pieniężnych, materialnych, giełd rzeczy (używanych i nowych). Wykonywanie rękodzieła, wytworów w ramach terapii zajęciowej, organizowanie różnych form sprzedaży, aukcji i giełd.
 20. Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi
  i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 21. Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji.
 22. Udzielanie pomocy materialnej osobom potrzebującym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania.
 23. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi, zarówno w kraju jak i zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 24. Organizowanie i prowadzenie miejsc noclegowych, dla osób korzystających z pomocy Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.100 (jeden tysiąc sto ) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 9.

Majątek Fundacji stanowią:

 1. nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie trwania jej działalności,
 2. dochody z majątku Fundacji,
 3. darowizny, spadki i zapisy,
 4. dotacje i subwencje;
 5. dobrowolne wpłaty osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów prawa,
 6. odpis 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. środki pozyskane z funduszy unijnych,
 8. dochody z własnej działalności statutowej,
 9. środki uzyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 10. dochody ze zbiórek i imprez publicznych, loterii.

 

§ 10.

 1. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, może złożyć oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.

 

§ 11.

W ramach działalności Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Działalność Gospodarcza Fundacji. Rachunkowość

 

§ 12

 1. Pomocniczo, dla uzyskiwania środków mających wspomagać realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
  w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  d) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  g) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
  h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju towaru (PKD 46.19.Z);
  i) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
  j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  k) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

 

§ 13.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązujące osoby prawne.

 

Rozdział V

Organy Fundacji

 

§ 14.

 1. Organami fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

 

 1. Członkiem Zarządu Fundacji i członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Mandat członków organów Fundacji wygasa z chwilą wyboru nowych członków na kolejną kadencję.

 

Rada Fundacji

 

§ 15.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji .
 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorów, zaś kolejnych członków Rady Fundacji powołuje ustępująca Rada Fundacji, w tym wyznacza Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Fundacji może zostać odwołany w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Fundacji.
 9. W razie nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania stosunku pracy.

 

§ 16.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu – zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Do skutecznego podejmowania uchwał niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Rady Fundacji w tym trybie jest uprzednie przekazanie zarządowi Fundacji przez członków Rady Fundacji aktualnych adresów poczty elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres członka jej Rady Fundacji. Poddając pod głosowanie w trybie on-line projekt uchwały Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza termin, nie krótszy niż jeden dzień, w którym członkowie Rady Fundacji oddają swój głos.
 6. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji uprawniony jest Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady.
 7. W czynnościach prawnych oraz w sporze pomiędzy Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 17.

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji .
 4. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, która jednocześnie ustala liczbę członków Zarządu Fundacji danej kadencji.
 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Katarzyna Morajda – Prezes Zarządu, Agnieszka Janiec – Członek Zarządu, oraz Wioletta Plaga– Członek Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 4. Funkcję członka Zarządu, Prezesa i Wiceprezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Osoba powołana do Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, z ważnych powodów, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji powołuje nowych członków na stanowiska zwolnione w czasie kadencji.

 

§ 20.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  e) realizacja programów działania Fundacji,
  f) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
  g) podejmowanie decyzji w kwestii podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, jej przedmiotu i zakresu, a także zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
  h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
  i) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 

§ 21.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Zarządu Fundacji w tym trybie jest uprzednie przekazanie Zarządowi Fundacji przez jego członków aktualnych adresów poczty elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Zarządu Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Zarządu Fundacji jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Zarządu Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej Zarządowi Fundacji dotychczasowy adres jego członka. Poddając pod głosowanie w trybie on-line projekt uchwały Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez niego wskazana wyznacza termin, nie krótszy niż jeden dzień, w którym członkowie Zarządu Fundacji oddają swój głos.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

§ 22.

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
  2. Do składania oświadczeń woli nie prowadzących do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem przez Fundację, upoważniony jest jednoosobowo każdy Członek Zarządu Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 5. Zmiany celów działalności Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 6. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany celów działalności Fundacji zapadają większością 2/3 głosów Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

 

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w sprawie likwidacji podejmują Fundatorzy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Likwidację przeprowadza Prezes Zarządu Fundacji, chyba że Zarząd Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu przysługują w okresie likwidacji wszystkie uprawnienia Zarządu.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego fundacjom lub stowarzyszeniom, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.