Katarzyna Morajda

Mgr psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chęć pogłębiania wiedzy skłoniła ją do podjęcia badań w ramach przewodu doktorskiego. Prowadzi badania dotyczące koncepcji siebie i rozwoju tożsamości młodzieży.

Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Jest w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pozostaje w regularnej superwizji zarówno indywidualnej, jaki grupowej. Ciągle podnoszi własne kompetencje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, oraz czynnie uczestnicząc w konferencjach, przedstawiając własne wyniki badań naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej pracy z rodzinami oraz pacjentem indywidualnym. Od kilkunastu lat pracuje z osobami w kryzysie, prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię rodzin, par. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji odbywała staż specjalistyczny w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii CMUJ, oraz Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracy ważna jest także dla niej współpraca z rodzicami, prowadzi dla nich konsultacje, warsztaty i szkolenia (m.in.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”). Wykorzystując zdobyte doświadczenie, przekazuje rodzicom umiejętności praktyczne, wspierając ich w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Pomaga im w doskonaleniu umiejętności porozumiewania się i kształtowaniu więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i wychowawców, dotyczące pracy z dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, mającym trudności emocjonalne (m.in.: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Organizuje również szkolenia dotyczące współpracy oraz komunikacji nauczycieli i rodziców, których celem jest wypracowanie jednolitych sposobów współdziałania wspierających rozwój dziecka. Współpracuje z nauczycielami w przedszkolach, szkołach pomagając dostosować formy, metody pracy z uczniem do jego potrzeb i możliwości.

Jednym z jej zainteresowań jest znaczenie dziecięcych form ekspresji na rozwój małego człowieka. Jest współautorką publikacji „Rysunek projekcyjny w diagnozie i terapii dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” w B. Kostubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz (red.) (2012) „Rysunek projekcyjny w badania nad rodziną i wychowaniem”. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. Ciekawi mnie również funkcja terapeutyczna baśni i bajek dla dzieci. W pracy wykorzystuje tą formę terapii starając się tworzyć własne bajki dla dzieci.

Inne szkolenia:

 • Czteroletnie Szkolenie Całościowe w Zakresie Psychoterapii organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
 • Szkolenie „Jak sobie radzić ze złością i agresją dzieci” organizowane przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych realizowanych w ramach „Programu profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych” organizowane przez Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.
 • Szkolenie „Jak pracować z rodzinami dzieci” organizowane przez Towarzystwo Nasz Dom.
 • Szkolenie „Wychowanie do odpowiedzialności” organizowane przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.
 • Warsztaty psychologiczno-pedagogicznych „Dzieci z zaburzeniami zachowania. Współpraca w budowaniu strategii pomocy” organizowane przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.
 • Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowane przez Fundacje Szkoła Dialogu.
 • Szkolenie ”Mediacje Rówieśnicze”, organizowany przez ROPS w Krakowie.
 • Szkolenie „Doskonalenie metod pracy w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnień”, organizowany przez ROPS w Krakowie.
 • Warsztat metodyczny „Komunikacja Interpersonalna w pracy z grupą” organizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu.
 • Udział w konferencji „Seksualność człowieka – między normą a patologią”, przeprowadzenie warsztatu pt. „Seksualność wychowanków domów dziecka”.
 • Warsztat „Praca z dzieckiem trudnym i skrzywdzonym. Budowanie poczucia własnej wartości, motywowanie do pracy nad sobą i własnym samorozwojem” organizowany przez MCDN w Krakowie.
 • Warsztat metodyczny „Porządek na lekcji” organizowany przez Centrum Szkoleniowe Klanza.
 • Warsztat metodyczny „Budowanie więzi z uczniami” organizowany przez Centrum Szkoleniowe Klanza.