NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "UKŁADANKA"
Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest do Niepublicznej Szkoły Podstawowej  „Układanka”, której organem prowadzącym jest Fundacja „Po Stronie Dziecka” w Krakowie.

 1. Uczniem Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Układanka”, zwanej dalej Szkołą, może być dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
  a) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z przedstawicielem organu prowadzącego/dyrekcją Szkoły;
  b) złożenie przez Rodziców deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły w jej siedzibie (ul. Jerzmanowskiego 37, Kraków) lub drogą email: szkola.ukladanka@gmail.com;
  c) udział w spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, w terminie ustalonym przez Szkołę;
  d) podjęcie przez Szkołę wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka,
  e) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów;
  f) podjęcie przez Szkołę ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów i podpisanie umowy edukacyjnej.
 4. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 ustala się do dnia 21.08.2020 r.
 5. Wstępna decyzja o przyjęciu dziecka w poczet uczniów jest przekazywana w terminie do 14 dni od daty spotkania.
  a) Decyzja może mieć charakter warunkowy w przypadkach, konieczności przeprowadzenia konsultacji psychologiczno-pedagogicznych lub dostarczenia w późniejszym okresie opinii z właściwej poradni.
  b) Decyzja odmowna w sprawie przyjęcia dziecka w poczet uczniów Szkoły na tym etapie procedury kwalifikacyjnej jest ostateczna.

Fundacja „Po Stronie Dziecka”, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie.