NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"
Regulamin czesnego

Regulamin Opłat w Niepublicznym Przedszkolu Fistaszki

 1. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym przedszkolak rozpoczyna pobyt w placówce.
 2. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko kończy pobyt
  w przedszkolu.
 3. Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do Przedszkola pod warunkiem, że rodzice powiadomią Dyrektora przedszkola w formie pisemnej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.
 4. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem 10 każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.
 5. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
  • skreślenie z listy wychowanków Przedszkola za zaległości wynoszące wartość dwóch
   lub więcej miesięcznych składek.
 1. W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor Przedszkola może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
 2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą, zdarzeniem losowym.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może zwolnić opiekunów z wnoszenia opłaty.
 4. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną są zwolnione z płacenia czesnego.
 5. Wysokość czesnego ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę czas przebywania dziecka w Przedszkolu oraz ilość zajęć terapeutycznych.
  Cena wyjściowa: 900zł- dziecko nieobjęte opieką terapeutyczną, 1500zł dziecko objęte kompleksową opieką terapeutyczną nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Wpisowe, płatne co roku, we wynosi 200zł i jest obowiązkowe dla każdego dziecka zapisanego do przedszkola.
 7. Wycieczki są dodatkowo płatne, cena ustalana jest w zależności od wyjścia.
 8. Wyżywienie jest dodatkowo płatne.