REGULAMIN

Regulamin organizacyjny Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Agaja

z dnia 8 stycznia 2018 roku

 

 1. Okres trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń rozwojowych danego dziecka, co stwierdza się po diagnozie dziecka. Na wniosek prawnego opiekuna dziecka terapeuta zobowiązany jest przekazać przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi dziecka, w terminie 21 dni od wykonania badań, pisemną opinię potwierdzającą diagnozę.
 2. Przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej informacji o dziecku do 30 dni od ostatnich zajęć z terapeutą.
 3. Każde zajęcia terapeutyczne mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka. W celu rozpoczęcia regularnej terapii konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu osobiście lub  telefonicznie.
 4. Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem trwają 50 minut – przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka zobowiązany jest do punktualnego odbierania dzieci z zajęć.
 5. Na zajęcia należy przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tak, aby mogły się one rozpocząć punktualnie. 
 6. W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużane.
 7. Konsultacje z przedstawicielem ustawowym/opiekunem i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzane są na początku lub na końcu sesji. Możliwe jest także dodatkowe, dłuższe spotkanie (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu wyjaśnienia wszelkich dylematów związanych z terapią dziecka.
 8. Opłaty za zajęcia można dokonywać: 
  – ​​Za każde zajęcia każdorazowo gotówką na miejscu w sekretariacie – opcja dostępna dla wszystkich pacjentów.
  – Do 10 dnia kolejnego miesiąca gotówką lub przelewem, na podstawie wystawionej przez Poradnię faktury – opcja dostępna dla pacjentów, którzy złożą w Poradni wniosek o rozliczenie miesięczne.  
 9.  Faktury wystawiane zostają do dnia 10 każdego miesiąca i można je odebrać osobiście w Poradni, ul. Jerzmanowskiego 37 Kraków. Na pisemne życzenie klienta można otrzymać skan faktury na adres e-mail.
 10. Niedokonanie płatności w przewidzianym terminie skutkuje natychmiastowym zwieszeniem terapii dziecka aż do czasu uregulowania zaległości.
 11. Przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka może nieodpłatnie odwołać jedne zajęcia w miesiącu (przedstawiciele ustawowi/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu do jednego terapeuty, mogą odwołać w ten sposób 2 spotkania w miesiącu, etc.). Za każdą kolejną nieobecność dziecka na zajęciach przedstawiciel ustawowy/opiekun zobowiązany jest zapłacić pełną kwotę przewidzianą za zajęcia.
 12. Przez odwołanie zajęć rozumie się telefoniczne zgłoszenie do sekretariatu lub terapeuty nieobecności dziecka nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem terapii. O dłuższych nieobecnościach (przewlekła choroba, wyjazd) prosimy informować jak najwcześniej, gdyż daje to możliwość wyznaczenia terminu zastępczego dla innego dziecka.
 13. Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty nie będzie pobierana opłata. Na prośbę przedstawiciela ustawowego/opiekuna będzie można wyznaczyć inny termin zajęć. Terapeuta odwołując zajęcia również powiadamia o tym rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.
 14. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia odwołania zajęć. Terapeuta proponuje 2 terminy do swobodnego wyboru przez opiekuna dziecka.
 15. W przypadku 50% nieobecności dziecka na zajęciach w miesiącu, Poradnia może rozwiązać umowę o świadczenie zajęć terapeutycznych w trybie natychmiastowym, gdyż efektywność terapii wymaga systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
 16. Na zajęcia dla dziecka wskazany jest wygodny strój sportowy oraz buty na zmianę.
 17. Przedstawiciel ustawowy/opiekun  dziecka jest zobligowany do powiadomienia Poradni o wszelkich przeciwwskazaniach do terapii, przyjmowanych przez dziecko lekach i jego chorobach współistniejących – na piśmie.
 18. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą przedstawiciele ustawowi/opiekunowie dziecka.
 19. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie  mają prawo do przebywania z dzieckiem na zajęciach terapeutycznych.
 20. Terapeuta ma prawo poprosić przedstawicieli ustawowych/opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii, w szczególności w sytuacji, gdy dziecko swoim zachowaniem bardzo utrudnia wykonywanie terapii.
 21. W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, Terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania należności za terapię.
 22. Warunkiem rozpoczęcia terapii dziecka jest wypełnienie oraz złożenie w sekretariacie dokumentów.
 23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie zajęć terapeutycznych.