STATUT PORADNI

 STATUT

NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ AGAJA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Poradni: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Agaja”

2. Siedziba Poradni: 30 –663 Kraków, ul. Wielicka 228

3. Organem prowadzącym jest Agnieszka Janiec Ul. Marzanny 4a, 30-828 Kraków,  jest Dyrektorem Poradni.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty
w Krakowie.

5. Poradnia udziela pomocy dzieciom, (ich rodzicom i nauczycielom) zamieszkałym na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności Gminy Miasta Kraków oraz wszystkim innym zainteresowanym.

6. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej. Rodzicom i nauczycielom udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju.

7. Poradnia używa pieczęci:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Agaja”

Ul. Wielicka 228, 30-663 Kraków

NIP:734-24-64-083 REGON: 120753689

Tel: 692 791 770

8. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i odpłatne.

9. Finansowanie korzystania z usług Poradni może pochodzić z wpłat indywidualnych osób.

10. Budżet Poradni mogą zasilać dodatkowo inne dotacje, subwencje i darowizny.

11. Poradnia  może  świadczyć  usługi  nieodpłatnie  różnym  podmiotom  po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z ich organem prowadzącym.

12.  Podstawą prawną działalności Poradni są następujące akty:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199)
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010  r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U.
  z 2013r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę
  i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
 • Treści nie objęte Statutem regulują odrębne przepisy.

§ 2

CELE PORADNI

1.Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej. Rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju.

§ 3

ZADANIA PORADNI

1. Do zadań Poradni należy:

 1.  diagnozowanie dzieci i młodzieży – psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz fizjoterapeutyczne, ocena procesów integracji sensorycznej, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci;
 2.  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacji
  i rewalidacji, mediacji, coaching rodzicielski;
 3.  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4.  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.  Pomoc w Poradni jest udzielana w szczególności w formie:

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 2. terapii rodziny;
 3. grup wsparcia;
 4. prowadzenia mediacji;
 5. wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej;
 6. warsztatów;
 7. porad i konsultacji;
 8. wykładów i prelekcji;

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek,

c) pracownikami Poradni, lekarzami,

d) innymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi instytucjami.

4. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

5. Poradnia wydaje opinie:

 1. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania,
 2. opinia dotycząca konieczności dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
 3. opinie psychologiczno-pedagogiczne o poziomie funkcjonowania dziecka,
 4. inne opinie, zgodnie z potrzebami dziecka.

6. Opinię wydaje się na wniosek rodziców dziecka.

7. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

8. Opinia Poradni zawiera:

 1. oznaczenie Poradni wydającej opinię;
 2. numer opinii;
 3. datę wydania opinii;
 4. podstawę prawną wydania opinii;
 5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
 7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 11. podpis dyrektora poradni.

8. Szczegółowe zasady wydawania opinii określają odrębne przepisy.

10. W Poradni działa zespół opiniujący:

a) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

b) o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.

11. Zespół powołuje dyrektor Poradni. W skład zespołu mogą wchodzić:

a. dyrektor Poradni, jako przewodniczący zespołu,

b. psycholog,

c. pedagog,

d. logopeda,

e. inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

12. Członkowie zespołu opiniującego zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.

§4

ORGANIZACJA PORADNI

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni.

3. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni (harmonogram ogólny),
 2. rejestr wydawanych opinii i orzeczeń,
 3. księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
 4. protokoły posiedzeń Zespołów Opiniujących,
 5. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
 6. karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
 7. teczek indywidualnych dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni.
 8. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PORADNI 

1. Z usług Poradni mogą korzystać:

 1. dzieci, młodzież oraz ich rodzice
 2. pedagodzy oraz nauczyciele z placówek oświatowych i innych.
 3. klientem Poradni może zostać osoba, która zgłosi się do placówki i wyrazi takie życzenie.

2. Niepełnoletnia osoba korzystająca z usług Poradni ma obowiązek zgłoszenia się  z rodzicem lub opiekunem prawnym.

3. Klienci Poradni maja prawo do:

 1. korzystania z zajęć na terenie Poradni w warunkach bezpiecznych i higienicznych oraz gwarantujących zachowanie anonimowości;
 2. korzystania z usług Poradni, na życzenie klienta, w miejscu jego zamieszkania lub miejsca pobytu, jeśli warunki gwarantują prawidłowy przebieg procedur diagnostycznych, terapeutycznych etc.
 3. zachowania tajemnicy danych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. profesjonalnej pomocy merytorycznej;
 5. otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej;
 6. otrzymania wyników przeprowadzonej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej etc.;
 7. uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

§ 6

ORGANY PORADNI 

1. Organami Poradni są:

 • Dyrektor Poradni
 • Rada Pedagogiczna
  1. Do obowiązków Dyrektora Poradni należy:
 1. kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy Poradni oraz odpowiedzialność za nią,
 3. dokonywanie przydziału czynności dla pracowników,
 4. zatwierdzanie planów pracy Poradni,
 5. rozwiązywanie sytuacji spornych dotyczących pracowników i osób korzystających
  z usług poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. zatrudnienie i zwolnienie pracowników Poradni.
  1. Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora oraz wszystkich pedagogów, psychologów, oraz innych specjalistów zatrudnionych w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
  2. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
  4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:
 1. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
 2. po zakończeniu pierwszego semestru nauki oraz zakończeniu roku szkolnego,
 3. w miarę bieżących potrzeb.

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku zebrania co najmniej 3 dni przed terminem.

8. Dyrektor może powierzyć w szczególnych przypadkach przewodniczenie zaplanowanemu wcześniej zebraniu Rady Pedagogicznej innemu jej członkowi.

9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje dotyczące realizacji zadań, określonych w rocznym planie pracy Poradni.

10. Członkowie Rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania i nie nagrywania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów Poradni, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy Poradni
 2. ustalanie regulaminu swojej działalności,
 3. opiniowanie organizacji pracy Poradni
 4. wnioskowanie  i  opiniowanie  w  sprawach  finansowych Poradni oraz zakupu niezbędnych  do  pracy narzędzi badawczych  i  pomocy  do realizacji zadań statutowych
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,

12. Rada Pedagogiczna stanowi organ doradczy względem Dyrektora i pomaga w prowadzeniu Poradni

§ 7

REALIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

1.W Poradni organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. W Poradni powołany jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w skład, którego wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także podejmujący formy współpracy z rodziną dziecka, realizujący wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomaga rozwoju dziecka.

3. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci dysponuje środkami dydaktycznymi
i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) psycholog,

b) logopeda, neurologopeda,

c) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, a w szczególności oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

d) fizjoterapeuta

5. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 2. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających jego rodzinę w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 3. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

6. Pracę zespołu koordynuje upoważniony przez dyrektora Poradni pracownik – koordynator.

7. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze 4-8 godzin
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania do 3 roku życia są prowadzone indywidualnie
z dzieckiem i jego rodziną na terenie domu.

10. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

11. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Poradni lub lider zespołu w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

12. Zespół współpracuje z rodziną dziecka, w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwej reakcji na te na tle zachowania,
 2. udzielanie instruktażu porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
  z dzieckiem,
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskanie i wykorzystanie w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i odpowiedniego sprzętu.

 § 8

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PORADNI

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

2. Zadania Poradni w zależności od potrzeb mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów w szczególności: lekarzy, rehabilitantów.

3. Pracownicy realizują zadania Poradni również poza poradnią a w szczególności w szkole
i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

4.  Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi Poradniami a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, oraz rodzicom i nauczycielom.

5. Zadania specjalistów realizowane poza Poradnią obejmują w szczególności:

 1. udział w zespołach powoływanych w szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na pisemny wniosek dyrektora),
 2. warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, wychowawców,
 3. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (pod kątem doradztwa zawodowego, profilaktyki),
 4. porady i konsultacje dla uczniów rodziców, nauczycieli i wychowawców,
 5. wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

6. Do zadań pracowników pedagogicznych (psychologa, pedagoga) należy:

 1. prowadzenie badań dzieci zgłoszonych do Poradni, dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych, deficytów i zaburzeń rozwojowych,
 2. kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
 3. prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej, w tym socjoterapii, w stosunku do dzieci i młodzieży,
 4. opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci
  z odchyleniami zaburzeniami rozwojowymi,
 5. inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i innych placówkach, udzielanie konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie,
 6. prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz mediacji dla dzieci
  i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 7. wspierania rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologicznej
  i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych,
 8. przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
 9. przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
 10. przestrzeganie ustalonego w poradni czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny na pracę zawodową,
 11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach
  i zespołach samokształceniowych,

7. Do zadań logopedy należy:

 1. dokonywanie diagnozy logopedycznej,
 2. wskazywanie źródeł i przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek do pracy
  z dzieckiem (rodzicom i nauczycielom),
 3. prowadzenie terapii wad wymowy,
 4. współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektywniejszych sposobów terapii,
 5. szerzenie wiedzy logopedycznej, szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli
  i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

8. Poradnia może zatrudnić lekarzy i innych specjalistów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9. Do zadań referenta administracyjnego i sekretarki należy:

 1. przyjmowanie wniosków rodziców do badań dzieci i ustalanie terminów wizyty,
 2. prowadzenie wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenie rejestru wydanych opinii i orzeczeń,
 4. przepisywanie opinii, orzeczeń, pism wychodzących z poradni,
 5. wysyłanie korespondencji,
 6. prowadzenie rejestru delegacji, urlopów i zwolnień, listy obecności, dziennika korespondencji, dokumentacji kancelaryjnej,
 7. prowadzenie akt osobowych pracowników, uposażenia i przeszeregowania pracowników, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
 8. zakup pomocy i sprzętu, testów psychologicznych, pedagogicznych,
 9. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. przygotowywanie umów,
 11. inne zadania związane z bieżącą pracą administracyjno – biurową poradni.

10. Do zadań pracownika obsługi należy utrzymywanie pomieszczeń Poradni w porządku
i czystości.

11. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.

 1. wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne,
 2. wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez Dyrektora

§ 9

SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Poradnia będzie pozyskiwała środki finansowe z:

 1. dotacji z budżetu gminy,
 2. grantów,
 3. wpłat od osób korzystających z usług poradni, wysokość opłat reguluje cennik usług ustalony przez Dyrektora Poradni .
 4. dotacji unijne,
 5. środków pozyskiwanych przez Dyrektora od darczyńców indywidualnych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z przepisami.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

3. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez :

a/ organ prowadzący Poradnię

b/ radę pedagogiczną w drodze uchwały, z akceptacją organu prowadzącego.

4. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek  oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.