Magdalena Kraszewska

Psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany diagnosta ADOS-2, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Filozoficznego (ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rodziny i edukacji). Zrealizowała dwa lata szkolenia terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dedykowany terapii dzieci i młodzieży.
Posiada szerokie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, ADHD), a także z dziećmi z trudnościami w obszarze społeczno-emocjonalnym przejawiającymi trudności na tle lękowym, obniżonej samooceny, w obszarze relacji rówieśniczych, a także borykającymi się
z problemami wychowawczymi.
Konsultuje i wspiera w procesie wychowawczym rodziców oraz nauczycieli.
W swojej pracy korzysta z metod o udowodnionej naukowo skuteczności oraz na bieżąco rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Zrealizowane szkolenia:

• Roczny kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym (Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej “Mensana”)
• Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych
u dzieci i młodzieży (Akademia Praktyka Therapy Tools)
• Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD (Akademia Praktyka Therapy Tools)
• Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym (Akademia Praktyka Therapy Tools)
• Skuteczne metody terapii mutyzmu wybiórczego (Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego)
• Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia (Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej “Mensana”)
• Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie (Akademia Praktyka Therapy Tools)
• Techniki CBT w pracy terapeutycznej z młodzieżą (PSYCHOTESTO Centrum Psychologiczne)
• Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnością intelektualną (Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji)
• Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja „Pomoc Autyzm”)
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)
• Kurs dotyczący Zespołu Aspergera (Fundacja SYNAPSIS)
• Terapia Małego Dziecka z ASD (Pareo Centrum Terapii)
• Autyzm- Terapia Dzieci Powyżej 5 roku życia (Pareo Centrum Terapii)
• Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci z ASD? (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
w Krakowie)
• Jak diagnozować rozwój teorii umysłu u dzieci w różnym wieku? (Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO)
• Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
• Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
• Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
• Picture Exchange Communication System – Poziom I (Pyramid Educational PECS Consultants)
• Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (Pyramid Educational PECS Consultants)
• AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem? – stopień I i II (Fundacja “Pomoc Autyzm”)
• Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu (Fundacja Pomoc Autyzm)
• Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (Fundacja Pomoc)
• Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Fundacja SYNAPSIS)
• Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (Fundacja SYNAPSIS)
• Diagnoza psychologiczna małych dzieci (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
• Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)
• Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
• Skala inteligencji Stanford-Binet 5 (Pracownia Testów Psychologicznych
i Pedagogicznych)
• Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Pracownia Testów Psychologicznych
i Pedagogicznych)