WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.) zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego..

Zajęcia prowadzą m.in.: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.

Ilość godzin jest i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zaleznośći od decyzji Urzędu Miasta)

Po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęcia są bezpłatne

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Rodzice, którzy niepokoją się rozwojem swojego dziecka, powinni  zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogiczne i w porozumieniu ze specjalistami dokonać diagnozy rozwoju dziecka, w wyniku której ustalone zostanie dalsze postępowanie.

Po wykonaniu zaleconych badań i konsultacji ze specjalistami opiekunowie mogą umówić się na komisję, która zadecyduje o przyznaniu opinii.

Dzieci, które otrzymają opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej, zapraszamy na indywidualne zajęcia zorganizowane w naszej placówce.

Ogólna procedura wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

PROCEDURA ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2016/201

 

Przepisy prawa regulujące organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) art. 71b ust. 2a, 2b, 3, 3a.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532 z póżn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych z dnia 18 grudnia 2013r (tj. D. U. z 2013r., poz. 414).

Rozdział 1

Podstawy prawno – organizacyjne

§1

1. Statut Poradni, jak również wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych zawierają zapis mówiący o prowadzeniu przez Poradnię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce.

2. Kwalifikacje specjalistów są zgodne z niepełnosprawnością dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich indywidualnymi potrzebami wskazanymi przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania.

3. Zmiany w arkuszu organizacyjnym dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju (liczba specjalistów prowadzących zajęcia oraz liczba godzin zajęć przez nich prowadzonych) są zawarte w aneksach o ile informacje o wczesnym wspomaganiu nie zostały ujęte w dokumentach podstawowych.

4. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 0 do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz zgody organu prowadzącego przedszkole.

5. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6. Dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, deleguje uprawnienia i wyznacza koordynatora, nadzoruje i czuwa nad prawidłową realizacją wczesnego wspomagania rozwoju.

§2

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

4. Zajęcia odbywają się na terenie Poradni, w szczególnych przypadkach mogą odbywać się w domu dziecka.

5. Każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ma założoną oddzielną teczkę z obowiązującą dokumentacją.

6. Pracę z dzieckiem i jego rodzina dokumentuje się wpisem w dzienniku, w którym znajduje się opis prowadzonego działania, jak również wskazania dla rodziców i rodziny dziecka.

Rozdział 2

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

§3

1. Zespół do wczesnego wspomagania rozwoju powołuje Dyrektor Poradni w oparciu o wskazania z opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zgodnie z decyzją organu prowadzącego (najczęściej na okres roku szkolnego)

2. Dla każdego dziecka powoływany jest zespół specjalistów czuwających nad prowadzonymi działaniami wspomagającymi.

3. W skład zespołów wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zatrudnione w Poradni lub powołane z zewnątrz. Należą do nich:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; b) psycholog;

c) logopeda;

d) rehabilitant;

e) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4. Pracę koordynatora nadzoruje Dyrektor Poradni a za pracę zespołu odpowiada jego koordynator powołany przez Dyrektora Poradni.

§ 4

1. Powołany przez Dyrektora zespół:

1.1 Ustala na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunki i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

1.2. Nawiązuje współpracę z zakładem opieki zdrowotnej lub innymi placówkami świadczącymi specjalistyczną pomoc w celu konsultacji w sprawie dziecka;

1.3. Opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

1.4. Szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania;

1.5. Analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planuje dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania;

1.6. Udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw rodziców i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

1.7. Udziela rodzicom instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem.

2. Szczegółowe zadania członków zespołu określa regulamin pracy zespołu (załącznik nr 1).

§ 5

Zadania koordynatora zespołu:

1. Uczestniczy w opracowaniu na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań;

2. Zatwierdza do realizacji indywidualny program wczesnego wspomagania;

3. Koordynuje działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4. Organizuje spotkania zespołu w celu dokonania ewaluacji, zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania oraz zaplanowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;

5. Współpracuje z rodziną dziecka;

6. Monitoruje wdrażane działania i efekty pracy zespołu poprzez obserwację zajęć prowadzonych z dziećmi, rozmowy z rodzicami i specjalistami, analizę dokumentacji (dziennika zajęć);

7. Opracowuje informacje o sposobie sprawowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego nad zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

8. Gromadzi informacje o nawiązaniu współpracy z instytucjami prowadzącymi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz informacje o innych instytucjach współpracujących z Poradnią;

§ 6

Działania zespołu

1. Powołanie zespołu przez Dyrektora

– dobór członków zespołu w zależności od wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– ustalenie wymiaru godzin pracy z dzieckiem i jego rodziną

2. Opracowanie Regulaminu pracy zespołu oraz harmonogramu spotkań.

3. Zapoznanie się z dokumentacją dziecka (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania, dokumentacja medyczna i inna dostarczona przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka).

4. Dokonanie diagnozy dziecka oraz poznanie jego środowiska rodzinnego.

5. Określenie celów i kierunków pracy z dzieckiem.

6. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej dziecka i rodziny:

– opracowanie Indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

7. Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu zapoznania z opracowanymi programami, zapoznania z postępami dziecka, w celach konsultacyjnych, instruktażowych. 8. Realizacja założeń Indywidualnego programu wczesnego wspomagania dziecka.

9. Spotkania zespołu zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 3

Dokumentacja dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 7

W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

2. Wniosek rodziców do Dyrektora o zorganizowanie dziecku zajęć z WWR na terenie Poradni.

3. Decyzja Dyrektora w sprawie powołania zespołu do wczesnego wspomagania dziecka

4. Dokumentacja medyczna oraz inna specjalistyczna dotycząca dziecka

5.Harmonogram spotkań zespołu realizującego WWR

6.Zasady i metody współpracy z rodziną

7.Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

8.Diagnoza dziecka

9.Notatki z obserwacji dziecka

10. Protokoły spotkań zespołu zgodne z harmonogramem pracy zespołu

11. Decyzja Dyrektora w sprawie przyznania ilości godzin zajęć terapeutycznych dla dziecka na terenie Poradni.

Rozdział 4

Baza lokalowa i wyposażenie

§ 8

1. Miejscem prowadzenia zajęć na terenie Poradni w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są sale do terapeutycznych zajęć indywidualnych oraz grupowych odpowiednio przystosowane do potrzeb rozwojowych dziecka i spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa.

2. Wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne jest zgodne z potrzebami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pomoce dydaktyczne są adekwatne do prowadzonych zajęć z dzieckiem.

Rozdział 5

Działania nakierowane na nauczycieli innych Instytucji i miejsc w których dziecko przebywa

§ 9

1. Konsultacje z nauczycielami grup (w przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego) celem ukierunkowania ich pracy z dzieckiem, ustalenia jednolitości oddziaływań.

2. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli przez specjalistów pracujących z dzieckiem w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli.

3. Zapoznawanie nauczycieli z wynikami badań diagnostycznych dziecka objętego WWR.

4. Opracowywanie i wdrażanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem objętym WWR.